Content Policy

Content Policy

हाम्रो लेख अथवा सामग्रीको लिंक शेयर गर्न पाइनेछ । तर गलत उदेश्यले अथवा सुलभबजारको अनुमतिबिना कुनै व्यक्ति वा संस्थाले हाम्रो सामाग्री (डिजाइन, पाठ, ग्राफिक्स, लोगो, प्रतीकहरू, तस्बिरहरू, फोटोहरू, अडियोक्लिपहरू, डिजिटल डाउनलोडहरू, डेटारचनाहरू, सफ्टवेयर) नक्कल अथवा चोरि गरेमा नेपाल सरकारको प्रतिलिपी अधिकार ( कपीराइट ) बमाेजिम प्रतिलिपी  मुद्धा लाग्नेछ।

The link of this website can be shared via any social media but misuse of our logo, graphics, photos, images, audios, videos, data and any other software is strictly prohibited. Downloading of such data may lead to the attraction of the concerned laws of Nepal.